تاثير طول الياف پلي پروپيلن

Archive of SID مجله علمي پژوهشي علوم و تكنولوژي نساجي سال چهارم ، شماره اول ، پاييز و زمستان 87 رسيد :..

Archive of SID مجله علمي پژوهشي علوم و تكنولوژي نساجي سال چهارم ، شماره اول ، پاييز و زمستان 87 رسيد :..

دوشنبه ۲۵ تیر ۱۴۰۳  ۰ نظر   ۳۵۸۴ بازدید

تاثير طول الياف پلي پروپيلن

Archive of SID مجله علمي پژوهشي علوم و تكنولوژي نساجي سال چهارم ، شماره اول ، پاييز و زمستان 87 رسيد :

بهار ، 89 پذيرش :پاييز 89 تاثير طول الياف پلي پروپيلن و درصد اختلاط آن در بتن بر روي خصوصيات مقاومت فشاري و خمشي بتن *1 فرشاد لهراسبي ،علي قاسم نيا ، عباس منصوري ٢ 3 چكيده نوع بتن مورد استفاده براي ساخت و ساز و نحوه تهيه آن در صنايع ساختمان ساز ي بسـيار حـائز اهميـت مـي باشـد . امروزه تحقيقات زيادي در مورد استفاده از مواد گوناگون بعنوان تقويت كننده در بتن ها صورت گرفته است كه از جمله موادي كه كاربرد آن رو به گسترش مي باشد الياف نساجي است . استفاده از تقويت كننده هايي مانند الياف پلي پروپيلن در انواع محصولات بتني به جهت تقويت خواص بتن بعنوان يـك راه كار مناسب مي باشد كه از ديرباز تا اكنون مورد بررسي بسياري از محققين قـرار گرفتـه اسـت . در ايـن تحقيـق بـه تـاثير استفاده از الياف پلي پروپيلن با طول هاي مختلف و درصد هاي وزني معين در بتن و بررسي خواص ايجاد شـده بخصـوص در مورد مقاومت فشاري و خمشي بتن پرداخته شده است . نتايج حاصله از آزمايشات نشان مي دهد كه افزودن الياف پلـي پـروپيلن در كمتـرين حالـت 4/4 درصـد و در بيشـتري ن حالت 9/4 درصد باعث افزايش مقاومت فشاري بتن و در مورد مقاومت خمشي افزودن اين الياف در كمترين حالت 4 درصـد و در بيشترين حالت 6/3 درصد باعث افزايش شده است . در مجموع استفاده از مقادير معيني از الياف در بتن نـه تنهـا بـر روي خواص فشاري و خمشي بتن تاثير نامطلوب نمي گذارد بلكه باعث افزايش مقاومت فشاري و مقاومت خمشي بتن نيز مي گردد . واژه هاي كليدي : بتن اليافي ، مقاومت فشاري ، مقاومت خمشي ، الياف پلي پروپيلن

Abstract Nowadays the properties and the kind of concrete & cement product is very important because concrete is the most usual material that use for building. Use of composites such as polypropylene fiber to reinforce the pressure and bending resistance of concrete as an effective method that is studied by the most of researcher. In this research, the effect of adding pp fiber with different length and different weight percent on the properties of concrete is studied. The test result shown that adding pp fiber in the minimum position 4.4 percent and at the maximum position 9.4 percent increased the pressure resistance and for the bending resistance adding this kind of fiber increase resistance about 6.3 percent . In addition using the certain amount of pp fiber on concrete not only reduces on the pressure and bending resistance but, also cause to increase these properties. Key words: fiber concrete, pressure resistance, bending resistance, polypropylene fiber . 1 *گروه مهندسي نساجي ،دانشگاه آزاد اسلامي واحد اراك ،اراك ،ايران. مسئول مكاتبات: ir.ac.arak-iau@Lohrasbi-F 2 .

دانش آموخته و كارشناس ارشد نساجي ،گروه مهندسي نساجي ،دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران جنوب ،تهران ،ايران. .3 گروه مهندسي نساجي ،دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران جنوب ،تهران ،ايران. www.SID.ir Archive of SID 94

تاثير طول الياف پلي پروپيلن و درصد اختلاط آن در بتن... .1 مقدمه در حال حاضر استفاده از الياف پلي پروپيلن در انواع محصولات بتني و سيماني به جهت تقويت خواص مكانيكي و ديگـر يـادي پارامترهاي دوام بتن بعنوان يك راه حل مناسب مورد بررسي و مطالعه بسياري از محققين قرار گرفته است . تحقيقات ز در مورد استفاده از الياف پلي پروپيلن در بتن براي تقويت خواص گوناگون بـتن انجـام گرفتـه اسـت از جملـه ايـن تحقيقـات 2 ، [ تقويـت سـيمان بـا اسـتفاده از ، تقويت بتن با استفاده از اليـاف [ [ 1 عبارتند از : مقاوم سازي بتن با استفاده از الياف[ 3 [ ا، فزايش خصوصيات مكانيكي بتن ( مقاومت فشاري و مقاومت خمشي ) با استفاده از الياف پلي پروپيلن كامپوزيت الياف[ ، كنترل تغييرات ابعادي دربتن [ 6 ، توانمند سازي بتن از نظر حرارتي [ [ 5 4 ، [ كنترل ترك هاي ايجاد شده در بتن [ ] . [ 7 كه در اثر ترك خوردگي ها بوجود مي آيد [ خصوصيات مكانيكي و فيزيكي بتن از اهميت بسياري برخوردار مي باشـد ، ايـن خصوصـيات شـامل مقاومـت فشـاري ، مقاومت خمشي ، مقاومت برشي و خصوصيات فيزيكي بتن مي باشد به همين جهت از مواد گوناگون بعنـوان كامپوزيـت بـراي 1 . [ در تحقيقـات انجـام شـده ه است كه از جمله اين مواد كامپوزيتي الياف نساجي مـي باشـد [ تقويت بتن استفاده گرديد توسط Hannat از الياف مختلف مانند پلـي اسـتر ، پلـي پـروپيلن ، كـولار بـراي بررسـي ميـزان تاثيرگـذاري اليـاف بـرروي خصوصيات بتن صورت گرفت كه نتيجه تحقيقات نشاندهنده اين مطلب بود كه الياف داراي عملكرد مناسب و مثبـت بـر روي . [ 1 خصوصيات بتن مي باشند [ 3 [ صورت گرفت از انواع مختلف الياف 2 [ و آقايان shah و balaguru] در ديگر تحقيقات كه توسط آقاي shen] ( پلي پروپيلن ، پلي استر ، پلي اتيلن ، كولار ، نايلون ، كربن ) براي مقاوم ساري بتن از نظر مقاومت فشاري ، خمشي و برشـي صورت گرفت كه نتايج حاصل از اختلاط الياف با بتن نشاندهنده عملكرد مناسب الياف بر روي خصوصيات فيزيكي بتن بـوده و .[ 3 باعث افزايش 5 درصدي مقاومت فشاري و خمشي بتن شده است [ از جمله اليافي كه داراي عملكرد بهتر بوده و داراي مصرف بيشتر بعنوان تقويت كننده در بـتن كـاربرد دارد اليـاف پلـي پروپيلن مي باشد . چرا كه اين الياف كه در حجم بتن به طور تصادفي پخش شوند همانند يك نوع اتصال بين دانه هاي بـتن مانع باز شدن ذرات و دانه هاي بتن از يكديگر شده و هنگاميكه بتن تحت بار خمشي يا فشـاري قـر ار مـي گيـرد عمل كرده و باعث افزايش مقاومت فشاري و خمشي بتن مي شوند در تحقيقاتي كه توسط آقايـان Alhozaimy و Soroushian انجـام گرفت با استفاده از الياف پلي پروپيلن به مقاوم سازي خصوصيات مكانيكي بتن پرداختند در اين تحقيق از الياف پلي پـروپيلن با طول هاي و 19 12 ميليمتر با درصد هاي اختلاط 0/3 ،0/2 ،0/1 ، و 0/4 درصد نسبت به وزن سيمان مصرفي و در قالب هايي به ابعاد يك متر مكعب تهيه گرديد كه در نتيجه با اين درصد اختلاط باعث افزايش مقاومت فشاري تا 7 درصـد شـده و . [ 4 درمورد مقاومت خمشي تا 8 درصد داراي افزايش بودند [ الياف پلي پروپيلن علاوه بر افزايش خصوصيات مقاومت فشاري و خمشي بر روي كنترل تركها در بـتن تـاثير مناسـبي طع مختلف براي كاهش ترك Tan انجام گرفت از الياف پلي پروپيلن با سطح مقا دارند . در تحقيقاتي كه توسط آقايان Ma و هاي ي كه در سطح بتن رخ مي دهد استفاده شد كه با افزايش الياف پلي پروپيلن مقاومت بتن در برابر تـرك خـوردگي از 0/05 . بتن هنگامي كه تحت حرارت شديد قرار مي گيرد فشار داخلي در اثـر تبخيـر آب و [ 5 درصد تا 0/15 درصد افزايش يافت [ ايجاد حرارت در داخل روزنه هاي بتن افزايش پيدا مي كند و چون راه خروجي پيدا نمي كند باعث شكسته شدن و در نتيجـه خرد شدن بتن مي گردد در تحقيقات انجام گرفته توسط Komonen و Penttala استفاده از اليـاف پلـي پـروپيلن در بـتن باعث افزايش انعطاف پذيري بتن و در كل افزايش مقاومت بتن در برابر انفجار و خرد شدن گشته است چراكه اين الياف در اثـر حرارت در داخل بتن ذوب شده و باعث ايجاد روزنه هايي در بتن شده كه فشار داخلي بـتن را كـاهش داده و در نتيجـه باعـث . [ 6 افزايش مقاومت حرارتي بتن مي گردد [ www.SID.ir Archive of SID پاييز و زمستان 87 95 شماره اول – مجله علمي پژوهشي علوم و تكنولوژي نساجي - سال چهارم– .2 لوازم آزمايشگاهي لوازم آزمايشگاهي شامل قالب هايي از جنس آهن براي قرار گيري مواد مخلوط شده كه ابعاد قالـ ب فشـاري × 10 × 10 10 سانتيمتر و ابعاد قالب خمشي × 15 × 15 90 سانتيمتر مي باشد ، همزن براي مخلوط كردن سيمان و مصـالح سـنگي و يكنواخت كردن الياف بكار برده شده در بتن مورد استفاده قرار گرفت و همچنين استفاده از چكش ، ميله هاي چـوبي و آهنـي براي پرس كردن مواد در قالب ها . دستگاههاي مقاومت فشاري و مقاومت خمشي براي اندازه گيري مقاومت نمونه هـاي بـتن ساخته شده و شكستن نمونه ها كه در اشكال 2و 1 تصويري از دستگاههاي مورد استفاده نشان داده شده است . شكل .1 نمايي از دستگاه مقاومت فشاري شكل .2 صفحه نمايش دستگاه مقاومت فشاري .3 مواد و روش ها سيمان مصرفي سيمان پرتلند تيپ II يا سيمان متوسط مي باشد كه علت انتخاب اين نوع سيمان ايـن بـوده اسـت كـه سيمان متوسط از نظر گيرش نه كندگير بوده و نه زودگير و از نظر توليد حرارت داراي درجه متوسطي مـي باشـد و ايـن نـوع C/W ( در نظـر گرفتـه سيمان جزء پرمصرف ترين نوع سيمان در صنعت محسوب مي گردد . نسبت وزني آب بـه سـيمان ( شده 0/4 مي باشد . دانه هاي سنگي ( شن و ماسه ) مورد استفاده از نوع دانه هاي معمولي و با سطحي گوشـه دار بـوده تـا از نظر درگيري با يكديگر داراي عملكرد بهتر و مناسب تري باشند . الياف پلي پروپيلن مورد مصرف در اين تحقيـق داراي طـول هاي ، 6 و 12 19 ميليمتر بوده نمره همگي آنها 3 دنير (ضخامت 22 ميكرون) مي باشد . طرح اختلاط بتن به روش وزني و حجمي طبق 211-ACI صورت گرفت و مواد آزمايشگاهي كه شامل سـيمان ، آب و مصالح سنگي مي باشد در قالب هاي مورد نظر ريخته و شد جهت تعيين نسبت هاي اخـتلاط مناسـب اليـاف در بـتن پـس از تعيين مشخصات فيزيكي و دانه بندي مصالح سنگي ، چندين نمونه با درصد اخـتلاط مختلـف اليـاف نسـبت بـه وزن سـيمان مصرفي تهيه گرديد مواد با استفاده از ميله هاي چوبي و آهني بخوبي پرس گرديد و پس از گذشت 24 ساعت اوليه نمونه هاي تهيه شده را از قالب بيرون آورده و وارد دوره مراقبت و نگهداري از بتن گشت كه شـامل 7 روز ، 14 روز و 28 روزه مـي باشـد كه در اين مدت نمونه ها در درون استخر آب نگهداري مي شد پس از پايان هر دوره مراقبت ، مقاومت فشاري و خمشـي بـتن با استفاده از دستگاههاي اشاره شده اندازه گيري مي شود . در نهايت طرح نهايي و مناسب از نظـر ميـزان درصـد اليـاف پلـي پروپيلن كه داراي مقاومت فشاري و خمشي مناسبي مي باشد پس از ش كستن نمونه هاي آزمايشي سـاخته شـد كـه ميـانگين حاصل از شكستن چهار نمونه بود . همانطور كه اشاره شد در پايان هر دوره مراقبت ، مقاومت نمونه مورد نظر از لحاظ مقاومت روز ، 14 روز و 28 روز مي باشد ) و همچنـين فشاري و مقاومت خمشي مورد بررسي قرار گرفت ( دوره هاي مراقبت شامل 7 اين نتايج ، مقاومت حاصل از ميانگين شكستن چهار نمونه مي باشد ( براي تعيين درصد اختلاط مناسب) و درادامه در بخـش www.SID.ir Archive of SID 96 تاثير طول الياف پلي پروپيلن و درصد اختلاط آن در بتن... آزمايشات براي اطمينان از نتايج حاصل و بدست آوردن نتايج دقيق تر تعداد نمونه ها را به ده عدد رسـانده و نتـايج حاصـل از آنها را در نمودارهاي مربوطه مشخص كرديم . .4 آزمايشات مقاومت فشاري و خمشي جزء اولين و مهم ترين خصوصيت مكانيكي بتن مي باشد چراكه بتن تهيه شده در ابتدا بايد از مقاومت فشاري و خمشي خوبي برخوردار باشد تا عملكرد مناسـبي در صـنعت داشـته باشـد . در ايـن تحقيـق بـراي بررسـي خصوصيات فيزيكي نمونه هاي بتن ساخته شده از آزمايش مقاومت فشاري براي تعيين ميـزان مقاومـت فشـار نمونـه در برابـر اعمال تنش و نيرو استفاده گرديد و همچنين از آزمايش مقاومت خمشي براي تعيين ميزان مقاومت نمونه در برابر خم شـدن استفاده گرديد . در اشكال 4و 3 نمونه اي از بتن شكسته شده و بتن در حال ترك خوردن نشان داده شده است . نمونه بتن شكسته شده شكل . 4 نمونه بتن در حال شكستن در دستگاه شكل 3. همچنين در جدول 1 طرح اختلاط نهايي بتن به همراه درصد وزني مناسب الياف پلي پروپيلن آورده شده است كه ايـن درصد هاي وزني متناسب نسبت به وزن سيمان مورد مصرفي در قالب تعيين گشته است . جدول .1 شماره نمونه ها به همراه درصد اختلاط الياف شماره نمونه نوع اختلاط 1 بتن ساده ( بدون الياف ) 2 بتن مخلوط با 005 0 /درصد الياف 19 ميليمتر 3 بتن مخلوط با 0/01 درصد الياف 19 ميليمتر 4 بتن مخلوط با 005 0 /درصد الياف 12 ميليمتر 5 بتن مخلوط با 0/01 درصد الياف 6 ميليمتر همانطور كه اشاره گرديد اين نسبت درصد اختلاط انتخاب شده نتايج حاصل از شكستن چهار نمونه مي باشد تا بتوانيم درصد اختلاط مناسب با طول الياف مصرفي را بدست آوريم حال براي رسيدن به نتايج مناسب تر تعداد آزمايشات را براي هر يك از اين نمونه ها افزايش مي دهيم كه به قرار زير مي گردد : www.SID.ir Archive of SID پاييز و زمستان 87 97 شماره اول – مجله علمي پژوهشي علوم و تكنولوژي نساجي - سال چهارم– .4،1 آزمايش مقاومت فشاري آزمايش مقاومت فشاري براي بتن مخلوط با الياف 19 ميليمتر .1،1،4 در شكل 5 ميانگين مقاومت فشاري در طي زمان هاي تعيين شده و ميانگين حاصل از شكستن ده نمونه مي باشـد كـه مقايسه بين بتن ساده و بتن مخلوط با الياف مي باشد . شكل . 5 مقايسه مقاومت فشاري بتن ساده با بتن مخلوط با الياف 19 ميليمتر همانطور كه در شكل نشان داده شده است بتن مخلوط با 005 0 /درصد الياف 19 ميليمتر داراي مقاومت فشاري بيشتر نسبت به بتن ساده و بتن مخلوط با 0/01 درصد الياف 19 ميليمتر را دارا مي باشد و روند صعودي نمودار در مدت زمان نگهداري 28 روزه داراي روند افزايشي بيشتري مي باشد . 4،1،2 . آزمايش مقاومت فشاري بتن مخلوط با الياف 6و 12 ميليمتر در شكل 6 ميانگين مقاومت فشاري در طي زمان هاي تعيين شده و ميانگين حاصل از شكستن ده نمونه مي باشـد كـه مقايسه بين بتن ساده و بتن مخلوط با الياف مي باشد . www.SID.ir Archive of SID 98 تاثير طول الياف پلي پروپيلن و درصد اختلاط آن در بتن... شكل . 6 مقايسه مقاومت فشاري بتن ساده با بتن مخلوط با ا لياف 6و 12 ميليمتر بتن مخلوط با 005 0 /درصد الياف 12 ميليمتر داراي مقاومت فشاري بيشتري مي باشد و همچنين روند صعودي نمودار براي الياف 12 ميليمتر در مدت زمان نگهداري 28 روزه بيشتر مي باشد . .5 آزمايش مقاومت خمشي .5،1 آزمايش مقاومت خمشي بتن مخلوط با الياف 19 ميليمتر در شكل 7 ميانگين مقاومت خمشي در طي زمان هاي تعيين شده و ميانگين حاصل از شكستن ده نمونه مي باشـد كـه مقايسه بين بتن ساده و بتن مخلوط با الياف مي باشد . شكل . 7 مقايسه مقاومت خمشي بتن ساده با بتن مخلوط با الياف 19 ميليمتر www.SID.ir Archive of SID پاييز و زمستان 87 99 شماره اول – مجله علمي پژوهشي علوم و تكنولوژي نساجي - سال چهارم– .5،2 آزمايش مقاومت خمشي بتن مخلوط با الياف و 6 12 ميليمتر شكل 8 ميانگين مقاومت خمشي در طي زمان هاي تعيين شده و ميانگين حاصل از شكستن ده نمونه ، كه مقايسه بين بتن ساده و بتن مخلوط با الياف مي باشد را نشان ميدهد . شكل . 8 مقايسه مقاومت خمشي بتن ساده و بتن مخلوط با الياف 6و 12 ميليمتر بتن هاي مخلوط با الياف در هر دو نمونه داراي مقاومت فشاري بيشتري نسبت به بتن ساده مي باشـند و همـانطور كـه مشادهده مي گردد ميزان افزايش مقاومت فشاري براي دوره مراقبت 28 روزه داراي روند افزايشي و صعودي بيشتري نسبت به دو دوره زمان ديگر دارد. .6 نتايج و مباحث نتايج حاصل از آزمايشات صورت گرفته روي نمونه ها در خصوص اندازه گيري مقاومت فشاري و خمشي و تـاثير درصـد اختلاط الياف و اهميت طول الياف مورد بررسي قرار گرفت . در مورد تاثير درصد اختلاط اليـاف بايـد توجـه كـرد كـه درصـد اختلاط الياف بسيار مهم مي باشد چرا كه اگر اين درصد زياد در نظرگرفته شود الياف توانايي يكنواخت شدن در سطح بـتن را نداشته و بصورت نقاط گلوله اي شكل در مي آيند كه در هنگام نيرو وارد كردن اين نقاط باعث تمركـز تـنش شـده و شكسـت زودتر حاصل مي شود و اگر درصد اختلاط الياف كم باشد ، عملكرد لازم را براي تقويت بتن به ما نمي دهد . در مورد تاثير طول الياف ، الياف با طول بلند از نظر اتصال بين دانه هاي بتن عملكرد بهتـري دارنـد ولـي از نقطـه نظـر نحوه مخلوط شدن نسبت به الياف با طول كمتر عملكرد ضعيف تري دارند . بررسي نتايج بدست آمده با استفاده از نرم افزار SPSS تعيين اختلاف معنـي دار بـين ميـانگين نمونـه هـاي فشـاري و براي مقايسه كردن داده هاي بدست آمده با يكديگر و دارابـودن اخـتلاف معنـي دار در سـطح 95 درصـد بـين خمشي در اين تحقيق استفاده شد.نتايج حاصله نشان دهنده تاييد و www.SID.ir Archive of SID 100 تاثير طول الياف پلي پروپيلن و درصد اختلاط آن در بتن... ميانگين ها مي باشد . نحوه بررسي داده ها با استفاده از نرم افزار به قرار يرز مي باشد كه براي هر يك از مقاومت بدست آمده مقاومت 7 روزه بتن ساده كد 1 از هر نمونه كدي به قرار زير تعريف مي شود : مقاومت 7 روزه بتن مخلوط با 005 0 /درصد الياف 19 ميليمتر كد 2 مقاومت 7 روزه بتن مخلوط با 0/01 درصد الياف 19 ميليمتر كد 3 روزه بتن مخلوط با 005 0 /درصد الياف 12 ميليمتر كد 4 مقاومت 7 مقلومت 7 روزه بتن مخلوط با 0/01 درصد الياف 6 ميليمتر كد 5 28 روزه نيز درنظر گرفته با شد استفاده از نرم افزار ميانگين حاصل از اين كـدها همين كد ها براي مقاومت ديگر يعني 14 و را در سطح معني دار 95 درصد تعيين گشت و سپس آزمون آنوا را براي اين ميانگين ها اعمال كرديم . .7 نتيجه گيري طبق نتايج بدست آمده هرچقدر طول الياف در ضخامت ثابت بيشتر مي شود ( از طول 6 به و 12 19 ( از نظـر افـزايش در مقاومت فشاري و خمشي عملكرد بهتري هنگاميكه بتن تحت فشار و خمش قرار مي گردند اجزاي سازنده بتن در حال دور شدن و جدا شدن از يكديگر مي باشند و چون در داخل بتن حفره هاي بسيار كوچـك آن هـم بـه تعـداد زيـاد وجـود دارد در نتيجه اين حفره ها به جدا شدن ذرات و اجزا بتن كمك كرده و زودتر باعث شكستگي در بتن مي گردند ولي در بـتن اليـافي ، الياف در اين منافذ و حفره هاي كوچك نفوذ كرده و هنگاميكه بتن تحت بار خمشي قرار مي گيرد باعث اين مي شود كه اجـزا و ذرات بتن را دركنار يكديگر نگه داشته و مانع از دور شدن و جداشدن اجزا مي گردد البته بايد توجه كرد كـه ميـزان درصـد اختلاط الياف در بتن براي طول هاي بلندتر به گونه اي تعيين گردد كه بتـوان ايـن اليـاف را در سـطح بـتن بطـور يكنواخـت پراكنده كرد . طبق بررسي هاي انجام شده با افزايش درصد الياف پلي پروپيلن در سطح بتن از 005 0 /درصد تا 0/01 مقاومت فشاري تا 314 و 329 كيلو نيوتن افزايش يافته در مورد مقاومت خمشي از /5/ 5تا 31 32 كيلو نيوتن افـزايش هسـتيم پـس مناسب ترين درصد اختلاط براي الياف پلي پروپيلن در بتن ، بتن مخلوط با 005 0 /درصد الياف و 19 12 ميليمتر مـي باشـد .افزودن الياف پلي پروپيلن در كمترين حالت 4/4 درصد و در بيشترين حالت 9/4 درصد باعث افزايش مقاومت فشـاري بـتن و در مورد مقاومت خمشي افزودن اين الياف در كمترين حالت 4 درصد و در بيشترين حالت 6/3 درصد باعث افزايش شده است . در مجموع استفاده از مقادير معيني از الياف در مخلوط هاي بتني نـه تنهـا بـر روي خـواص فشـاري و خمشـي بـتن تـاثير نامطلوب نمي گذارد بلكه باعث افزايش مقاومت فشاري و مقاومت خمشي بتن نيز مي گردد در. مقايسه اين نتايج با تحقيقـات خمشـي صورت گرفته توسط آقايان Soroushian و Alhozaimyدر اين زمينه نيز شاهد افـزايش در مقاومـت فشـاري و بوده ولي با اين تفاوت كه در تحقيقات اين افراد ميزان درصد افزايش مقاومـت فشـاري و خمشـي متفـاوت مـي باشـد ( بـراي مقاومت فشاري 7 درصد و براي مقاومت خمشي 8 درصد ) كه اين اختلافات به خاطر متفاوت بودن درصد هاي اختلاط اليـاف ت در درصد اختلاط الياف ناشي از متفاوت بود ن قالب هاي مورد استفاده در اين تحقيق مي باشد در بتن مي باشد كه اين تفاو .

8 منابع : 1- D. J. Hannant," Materials Science and Technology", 1995. 2- R. X. Shen., "Fiber CementProducts"., 1984. 3- P.N. Balaguru, S.P. Shah., "Fiber-reinforced cement Composites".,1992. 4- A.M. Alhozaimy, P.Soroushian, F,Mirza.,"Cement and ConcreteComposites"., 1996. 5- Y.Ma, M.Tan, K.Wu., Materials and Structures., April 2002. 6-Wongtanakitcharoen Thanasakand, E. Naaman , Materials and Structures, 2007. 7- Komonen and Penttala., Fire Technology, 2003 8-ACI Committee 211., August 2004 . 9-ASTM C-1116., Standard Specification for Fiber-Reinforced Concrete and Shotcrete , 1997 . www.SID.ir

دیدگاه خود را بیان کنید

Code Image